Spring naar content
Beleidsadviseur Zingeving en Sociaal Domein / Projectleider GV Thuis
Guido Schürmann
gschurmann@agora.nl / 06 30 11 81 62
Beleidsadviseur Zingeving en Sociaal Domein
Joep van de Geer
jvandegeer@agora.nl / 06 53 91 86 09
Beleidsadviseur Zorg en Sociaal Domein
Sandrina Sangers
ssangers@agora.nl / 06 10 38 36 74
Onderzoeker sociale dimensie palliatieve zorg
Trudy Schutter
tschutter@agora.nl / 06 30 78 41 54
Senior communicatieadviseur
Birgitte Birnie
bbirnie@agora.nl / 06 83 92 25 93
Communicatieadviseur
Bernita Eskes
beskes@agora.nl / 06 12 07 40 72
Senior communicatieadviseur
Miranda Coehoorn
mcoehoorn@agora.nl / 06 83 93 47 53
Management Agora / Penvoerder onderwijsplan
Els Hekstra
ehekstra@agora.nl / 06 30 10 01 52