Spring naar content

Wat we doen en hoe

 • We richten ons op kennis en bewustwording over goede palliatieve zorg en ondersteuning door het bevorderen van onderzoek, het ontwikkelen en overdragen van methodieken uit de leerwerkplaatsen, met innovatieve bewonersinitiatieven en overige projecten en programma’s.
 • We organiseren en faciliteren lokale leerwerkplaatsen waar zorg- en welzijnsprofessionals en vrijwilligers(organisaties) samen met hun gemeente ontdekken hoe ze succesvol kunnen samenwerken voor mensen in de laatste levensfase.
 • We vergroten de bewustwording van een sociale benadering van palliatieve zorg bij professionals in zorg en het sociaal domein.
 • We ondersteunen burgerinitiatieven (compassionate communities) die zich willen inzetten voor betere levenseindezorg.
 • We geven leiding aan het landelijke project Geestelijke Verzorging Thuis.
 • We adviseren over landelijke richtlijnen en standaarden over palliatieve zorg en ondersteuning.
 • We formeren een landelijk kennisnetwerk palliatieve zorg met samenwerkingspartners, dat fungeert als vraagbaak voor professionals.

Maatschappelijke urgentie

Onderstaande ontwikkelingen maken het vraagstuk van een goede palliatieve benadering steeds urgenter.

 • In de eerste plaats worden mensen steeds ouder.
 • Ouderen wonen bovendien langer thuis.
 • Daarnaast blijf je bij sommige chronische en ongeneeslijke ziektes waar je vroeger snel aan stierf, nu vaak langer leven door betere medische zorg.
 • De groep mensen die in de laatste kwetsbare fase van ouderdom komt, wordt de komende jaren een stuk groter door de vergrijzing van de babyboomgeneratie.
 • Dat betekent dat het aantal mensen dat sterft op de korte termijn sterk gaat toenemen.

Onze aanpak

Agora richt zich op intermediairs (professionals en vrijwilligers) die mensen in de laatste levensfase op één of meerdere dimensies van de palliatieve benadering ondersteunen.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor samenwerking? Of wil je een goed praktijkvoorbeeld met ons delen?

Oude dame in grijze jas

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de besturing van Stichting Agora en treedt op als werkgever van de bestuurder. Tevens toetst hij de besluitvorming en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder. De Raad van Toezicht keurt de besluiten goed, daar waar de statuten dat voorschrijven, en fungeert ook als klankbord voor de bestuurder. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor de uitoefening van de functie.

De Raad van Toezicht van Agora komt tenminste vier keer per jaar bijeen en is op dit moment als volgt samengesteld:

 • Sanja Bouman (voorzitter)
 • Frans Pouw (lid, aandachtsgebied financiën)
 • Saskia Claassen (lid, aandachtsgebied inhoudelijk)

Jaarplan en verantwoording

Stichting Agora publiceert jaarlijks in juni het jaarverslag en de jaarrekening van voorgaand jaar.

Ons logo

Download het logo van Agora in verschillende bestandsformaten: