Spring naar content

Programmalijnen

 • We vergroten het bewustzijn van professionals en vrijwilligers over de palliatieve benadering: hoe geef je daar vanuit je eigen rol invulling aan.
 • We ontwikkelen een infrastructuur van zingeving in de lokale gemeenschap, waaronder uitvoering van het project Geestelijke Verzorging Thuis.
 • We stimuleren samenwerking tussen de zorg en het sociaal domein op het gebied van de lokale palliatieve benadering.
 • Samen met de Radboud Universiteit bouwen we verder aan een wetenschappelijk kader rondom community based care.
Man met hond

Maatschappelijke urgentie

Onderstaande ontwikkelingen maken het vraagstuk van een goede palliatieve benadering steeds urgenter.

 • In de eerste plaats worden mensen steeds ouder.
 • Ouderen wonen bovendien langer thuis.
 • Daarnaast blijf je bij sommige chronische en ongeneeslijke ziektes waar je vroeger snel aan stierf, nu vaak langer leven door betere medische zorg.
 • De groep mensen die in de laatste kwetsbare fase van ouderdom komt, wordt de komende jaren een stuk groter door de vergrijzing van de babyboomgeneratie.
 • Dat betekent dat het aantal mensen dat sterft op de korte termijn sterk gaat toenemen.

Onze aanpak

Agora richt zich op intermediairs (professionals en vrijwilligers) die mensen in de laatste levensfase op één of meerdere dimensies van de palliatieve benadering ondersteunen.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor samenwerking? Of wil je een goed praktijkvoorbeeld met ons delen?

Oude dame in grijze jas

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van Agora. Zij neemt kennis van alle activiteiten en ontvangt alle documenten en informatie die voor het functioneren als toezichthoudend orgaan van belang zijn. Zij fungeert als sparringpartner voor de directeur. De Raad van Toezicht bespreekt jaarlijks het jaarverslag en de jaarrekening en keurt de stukken en de jaarbegroting goed. Bij de vervulling van haar taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de gehele organisatie. De Raad van Toezicht van Agora komt vier keer per jaar plenair bijeen.

Samenstelling:

 • Iris van Bennekom-Stompedissel (voorzitter)
 • Koen Jansen
 • Lidia Barberio

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen salaris voor de uitoefening van de functie, slechts een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Jaarverslagen en financiële verantwoording

De stichting legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht met een jaarverslag en een jaarrekening. De financiële verantwoording is opgenomen in het jaarverslag.

Ons logo

Download het logo van Agora in verschillende bestandsformaten: