Spring naar content

Programmalijnen

 • We vergroten het bewustzijn van professionals en vrijwilligers over de palliatieve benadering: hoe geef je daar vanuit je eigen rol invulling aan.
 • We ontwikkelen een infrastructuur van zingeving in de lokale gemeenschap, waaronder uitvoering van het project Geestelijke Verzorging Thuis.
 • We stimuleren samenwerking tussen de zorg en het sociaal domein op het gebied van de lokale palliatieve benadering.
 • Samen met de Radboud Universiteit bouwen we verder aan een wetenschappelijk kader rondom community based care.
Man met hond

Maatschappelijke urgentie

Onderstaande ontwikkelingen maken het vraagstuk van een goede palliatieve benadering steeds urgenter.

 • In de eerste plaats worden mensen steeds ouder.
 • Ouderen wonen bovendien langer thuis.
 • Daarnaast blijf je bij sommige chronische en ongeneeslijke ziektes waar je vroeger snel aan stierf, nu vaak langer leven door betere medische zorg.
 • De groep mensen die in de laatste kwetsbare fase van ouderdom komt, wordt de komende jaren een stuk groter door de vergrijzing van de babyboomgeneratie.
 • Dat betekent dat het aantal mensen dat sterft op de korte termijn sterk gaat toenemen.

Onze aanpak

Agora richt zich op intermediairs (professionals en vrijwilligers) die mensen in de laatste levensfase op één of meerdere dimensies van de palliatieve benadering ondersteunen.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor samenwerking? Of wil je een goed praktijkvoorbeeld met ons delen?

Oude dame in grijze jas

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op de besturing van Stichting Agora en treedt op als werkgever van de bestuurder. Tevens toetst hij de besluitvorming en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder. De RvT fungeert ook als klankbord voor de bestuurder/directeur en keurt daar waar de statuten dat voorschrijven de besluiten goed. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor de uitoefening van de functie.

De Raad van Toezicht van Agora komt tenminste vier keer per jaar bijeen en is op dit moment als volgt samengesteld:

 • Koen Jansen (voorzitter)
 • Lidia Barberio (lid)
 • Frans Pouw (lid)

Jaarverslagen en financiële verantwoording

Stichting Agora publiceert een jaarverslag en een jaarrekening. In het jaar verslag is tevens een korte financiële verantwoording opgenomen. Het jaarverslag van voorgaand jaar verschijnt in juni.

Ons logo

Download het logo van Agora in verschillende bestandsformaten: