Spring naar content

Start samenwerking project ‘Bewustwording noodzaak Passende Palliatieve Zorg en Ondersteuning vanuit het Sociaal Domein’

25 januari 2024

Onder de vlag van het NPPZ II programma slaan Agora en Stichting PZNL, samen met partners in het sociaal domein, de handen ineen om een eerste gezamenlijke stap te zetten in de bewustwordingsbeweging die een bijdrage wil leveren aan de integratie van palliatieve zorg (zowel kinderen als volwassenen) in het sociaal domein.

Bewustwordingsbeweging

In het kader van de demografische ontwikkelingen en de grote maatschappelijke opgaven in de zorg is het cruciaal om het bewustzijn over de noodzaak tot passende lokale en regionale palliatieve zorg en ondersteuning vanuit het sociaal domein te vergroten en te versterken. Partijen in het gemeentelijke domein zijn zich vaak niet of onvoldoende bewust van de mogelijkheden hiertoe. Het samenwerkingsproject ‘Bewustwording van de noodzaak passende palliatieve zorg en ondersteuning vanuit het sociaal domein’ heeft als doel de bewustwording over integrale palliatieve zorg en ondersteuning te vergroten bij professionals in het sociaal domein, bestuurders en beleidsmakers op lokaal/regionaal niveau.

Inspireren en kennisdeling

Om betrokken partners en hun achterbannen effectief te bereiken worden voor dit project inspirerende voorbeelden en verhalen van voorlopers ingezet in de vorm van podcasts, korte films, interviews en artikelen. Deze middelen worden, in het kader van kennisdeling, zichtbaar gemaakt via diverse (communicatie)kanalen- en activiteiten, waaronder een reeks webinars en het congres ‘Connecting Communities’ over de sociale benadering palliatieve zorg op 26 juni 2024. Alle communicatiemiddelen die uit dit project voortvloeien komen vrij beschikbaar voor de betrokken partners en hun achterbannen.

Congres sociale benadering palliatieve zorg

Als onderdeel van het gezamenlijke bewustwordingsproject houden Agora, Carend, PZNL en het Nationaal Programma NPPZ II op 26 juni een congres over de sociale benadering palliatieve zorg. Meer informatie.

Partners

Dit Agora-PZNL project wordt gerealiseerd in co-creatie met Associatie voor Hospicezorg Nederland, Carend, Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg, Palliatieve Thuiszorg (PaTz), Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS-netwerk), Vereniging Samenwerkende Centra voor Levensvragen (SCL) en Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ).

Meer informatie

Voor meer informatie over het samenwerkingstraject kun je terecht bij Birgitte Birnie (bbirnie@agora.nl) en/of Marianne Klinkenberg (m.klinkenberg@pznl.nl).

Delen:

Actuele nieuwsberichten

‘Het is goed als ook het sociaal domein uit de eerste hand meekrijgt wat er allemaal op je afkomt’, aldus Renée van Kessel, moeder van de 7-jarige Seppe, die een ongeneeslijke ziekte heeft. Ze deed haar verhaal in het webinar ‘De rol van het sociaal domein in kinderpalliatieve zorg’. ‘Het is waardevol als je samen kunt optrekken. We maken veel gebruik van het sociaal domein en daarin wordt echt naar het hele gezin gekeken.’ Lees het verslag van de webinar, met tips en aandachtspunten voor professionals.
De proeftuin in Roermond heeft een mooie basis opgeleverd voor meer samenwerking tussen zorg en het sociaal domein voor inwoners in de palliatieve fase en hun naasten. Dat kan nu verder worden uitgerold. ‘We kennen elkaar beter en weten elkaar te vinden. En er is meer bewustwording bij alle partijen en ook het besef: ik hoef dit niet alleen te doen. De basis is gelegd.’
Zorgzame samenlevingen hebben de toekomst en zijn onmisbaar om in de laatste levensfase de zorg en ondersteuning toekomstbestendig te maken’, aldus lector Persoonsgerichte (Palliatieve) Zorg Marieke Groot in aanloop naar haar lezing tijdens het congres Connecting Communities, op 26 juni. ‘Mensen zijn in hun laatste levensjaar maar 5% van hun tijd ‘in zorg. Dat betekent dus dat zij het de resterende 95% moeten hebben van hun sociale omgeving.’