Spring naar content

Pre-conference EAPC World Congress over Public Health Palliative Care 

Connecting Communities in the Netherlands 

6 februari 2023

Onder de titel ‘Connecting Communities in the Netherlands’ organiseert Agora voorafgaand aan het 18de World Congress van de European Association for Palliative Care (EAPC) in Rotterdam (15-17 juni) op woensdag 14 juni een pre-conference over het thema Public Health Palliatieve Care in Nederland, palliatieve zorg in het sociaal domein en vanuit lokale gemeenschappen. 
Agora organiseert deze pre-conference samen met Palliatieve Zorg Nederland (PZNL), EAPC Reference Group Public Health Palliative Care (PHPC) en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). 

Wat is Public Health Palliative Care? 

In het Nederlands zou je Public Health Palliatieve Care kunnen vertalen naar ‘een publieke gezondheidsbenadering bij palliatieve zorg’. Maar bij publieke gezondheidszorg denken we in Nederland vooral aan consultatiebureaus voor zuigelingen, GGD’s en publieke preventie- en voorlichtingscampagnes met thema’s als roken en vaccineren.  
Palliatieve zorg hoort ook in dit rijtje thuis. Want (kennis over) passende ondersteuning en zorg in de palliatieve levensfase dient een groot publiek belang. Bijvoorbeeld omdat veel leed als gevolg van opeenvolgende problematiek voorkomen kan worden, omdat psychische problemen en zingevingsvragen beter herkend worden of omdat explicieter besproken en vastgelegd wordt wat de behoeften zijn van de patiënt en zijn naasten. 

Passende ondersteuning en zorg in de palliatieve levensfase dient een groot publiek belang

De overheid heeft een belangrijke rol in het faciliteren en financieren van passende ondersteuning en zorg in de palliatieve fase, zowel voor mensen met een ongeneeslijke ziekte als voor hun naasten. Zodat professionals hun werk kunnen doen en aandacht kunnen geven aan alle dimensies. Dus naast de fysieke zorg, ook aandacht voor de sociale dimensie, voor psychische vraagstukken en vragen op het vlak van zingeving. Dan hebben we het over de palliatieve benadering. 

De multidisciplinaire benadering in vier dimensies is een voorwaarde voor goede ondersteuning van mensen in de palliatieve fase – gebaseerd op de definitie palliatieve zorg World Health Organization (WHO), 2002.

Sociale omgeving 

Juist bij palliatieve zorg, in de laatste levensfase, is ook een belangrijke rol weggelegd voor de sociale omgeving, het netwerk en de lokale gemeenschap rondom de persoon in de palliatieve fase. De focus ligt op de mens, niet op de ziekte. 
Daarnaast kunnen en willen we niet alleen afhankelijk zijn van professionele ondersteuning en zorg in die belangrijke fase. Al was het maar omdat die professionals er onvoldoende zijn.  

Burgerinitiatieven 

Meer en meer zien we vertrouwde vormen van sociale gemeenschappen verloren gaan, bijvoorbeeld door ontkerkelijking, families die verder van elkaar wonen en buren die elkaar niet meer kennen. Waar en bij wie vind je dan steun in de laatste levensfase, als je ongeneeslijk ziek bent of mantelzorger? 
Kunnen en mogen we verwachten dat professionals die leemte vullen? Of de (lokale) overheid?  
Of zijn we steeds meer aangewezen op welwillende vrijwilligers en op burgerinitiatieven zoals compassionate communities? Bestaan dergelijke burgerinitiatieven al? En wat kunnen we van hen leren? 

In de pre-conference ‘Public Health Palliative Care – Connecting communities in the Netherlands’ komen deze vragen aan de orde en laten we ook voorbeelden zien van mooie burgerinitiatieven, van Compassionate Communities en het Centrum voor Levensvragen, gefilmd in gaststad Rotterdam. Ook laten we zien wat de ‘living labs’, de proeftuinen van Agora op lokaal niveau opleveren. Door bestaande organisaties en professionals in welzijn en zorg met elkaar te verbinden, zien we nieuwe relaties ontstaan van waaruit zij samen invulling geven aan brede palliatieve ondersteuning en zorg aan inwoners en hun naasten. 

De inschrijving is geopend!  


Delen:

Actuele nieuwsberichten

Luisteren naar wat iemand bezighoudt, waar iemand zich zorgen over maakt of naar uitziet, is een passieve vorm van doen, maar niet niks. Hoe schakel je als zorgverlener van de oplos-modus naar de luister-stand? Niecky Fruneaux en Nico van der Leer zijn er duidelijk over: Zorgen begint met luisteren.
Guido Schürmann, beleidsmedewerker bij Agora, is één van de coaches van het nieuwe LeerDoeDeeltraject ‘Het goede gesprek’ van Waardigheid en Trots, van Agora en Vilans. Hij schreef een persoonlijk opiniestuk over spreken over sterven en het leven omarmen.
Longarts Karin Pool vond het als beginnend arts lastig om over zingeving te praten in de spreekkamer. Nu ziet ze zingeving als de meest basale, gegronde dimensie. ‘Het heeft me persoonlijk en in mijn werk verrijkt en ik denk dat veel patiënten zich echt gezien en gehoord voelen.’