Spring naar content

Agora is partner Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke verzorging

28 juni 2021

De Universiteit voor Humanistiek start samen met de Rijksuniversiteit Groningen, de Protestantse Theologische Universiteit en partners, waaronder Agora, een Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke Verzorging. De werkplaats is gericht op het vergroten van de aandacht voor zingeving en het professionaliseren van geestelijke verzorging thuis. En dat is goed nieuws, vindt Guido Schürmann, projectleider GV Thuis. “Het gaat er in onze palliatieve benadering om dat we lokaal van betekenis zijn. Het is daarom mooi dat kennis wordt vergaard over hoe dit werkt en beter kan.”

Het project ‘Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke verzorging’ richt zich op drie doelen:

 • opbouw kennisinfrastructuur
 • start van een leergemeenschap
 • effectonderzoek.

Door de kennis en ervaring van relevante partijen samen te brengen, komen deze doelen dichterbij. Dit is van grote meerwaarde voor het in ontwikkeling zijnde veld van zingeving en geestelijke verzorging. Zingeving kan grote impact hebben op mensen in hun eigen omgeving, vertelt Guido Schürmann. Hij is als beleidsadviseur bij Agora en projectleider GV Thuis direct verbonden met de kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke Verzorging. Hij kent onderzoek én praktijk. “In Agora’s palliatieve benadering gaat het er juist om lokaal van betekenis te zijn. Het is daarom mooi dat nu meer kennis wordt vergaard over hoe dit werkt en verbeterd kan worden.”

Vindplaats onderzoek en kennis

Via de Kenniswerkplaats wordt de samenwerking tussen opleidings-, onderzoeks- en praktijkorganisaties rondom zingeving en geestelijke verzorging versterkt. Zij stellen samen een onderzoeksagenda op voor de geestelijke verzorging thuis, en ook voor andere professies die zorg bieden voor zingeving in de eerste lijn én het sociaal domein. Tegelijk komt er een centrale vindplaats voor kennis.  

Leergemeenschap

De leergemeenschap bestaat uit 10 leernetwerken die kennis en praktijk ontwikkelen rondom een thema dat relevant is voor de geestelijke verzorging thuis. De thema’s zijn:

 • mensen met een beperking;
 • morele nood bij medewerkers;
 • interprofessioneel werken;
 • geestelijke verzorging bij rampen;
 • levensbeschouwelijke diversiteit;
 • hoop bij GGZ-cliënten;
 • kinder-palliatieve zorg;
 • laaggeletterdheid en armoede;
 • signaleren en verkennen van zingeving;
 • maatschappelijk daklozen. 

Opbrengst GV Thuis in kaart

Het onderzoek richt zich op de onderbouwing van de geestelijke verzorging thuis-praktijken in de 10 leernetwerken. Bovendien wordt ook gebruik gemaakt van bestaande data uit onderzoek naar geestelijke verzorging thuis, om behoeften van cliënten, interventies van geestelijk verzorgers en uitkomsten daarvan beter in kaart te brengen. Dit alles draagt bij aan meer inzicht in de praktijken van de geestelijke verzorging thuis en de opbrengsten daarvan voor de cliënten en de samenleving. 

Kernteam

Het project is gehonoreerd binnen het ZonMw-programma Zingeving en Geestelijke verzorging. De Universiteit voor Humanistiek is penvoerder, met prof.dr. Gaby Jacobs als voorzitter van de Kenniswerkplaats. Samen met de Protestantse Theologische Universiteit Groningen/Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen vormt zij het kernteam van de kenniswerkplaats. Daarnaast zijn er vele andere partijen bij betrokken waaronder de Stuurgroep GV Thuis.

Meer informatie
Programmapagina ZonMw, Zingeving en geestelijke verzorging
Pagina Geestelijke Verzorging Thuis


Guido Schürmann
gschurmann@agora.nl / 06 30 11 81 62

Delen:

Actuele nieuwsberichten

Sociaal werkers zijn in hun element als ze praktische oplossingen kunnen bieden. Maar praktische problemen gaan vaak hand in hand met zingevingsvraagstukken. Hoe herken je die en hoe ga je ermee om? Daarover ging de masterclass ‘Zingevingszorg in het sociaal domein’.
Mensen die in de zoektocht naar zingeving vastlopen, gaan met hun klachten steeds vaker naar de huisartsenpraktijk. Hoe herken je zingevingsvragen als huisarts of praktijkondersteuner (POH)? En hoe kun je je patiënt helpen? Daarover ging de masterclass ‘Zingevingszorg bij huisarts en POH’.
De nieuwe visual Life-events en opeenvolgende problematiek laat zien tot welke opeenvolgende problemen een ongeneeslijke ziekte kunnen leiden. Voor degene die ziek is én voor naasten. In het privéleven als partner of als ouder. Ook als het gaat om werk, inkomen en mee blijven doen in de maatschappij. Het maakt duidelijk dat ongeneeslijk ziek zijn een zorg, maar vooral een sociaal vraagstuk is.