Spring naar content

Actieonderzoeken ‘Zingeving thuis’ bij ZonMw van start

26 april 2020

VWS stelde in 2019 subsidie beschikbaar voor geestelijke verzorging in de thuissituatie. Het ZonMw-programma Zingeving en Geestelijke verzorging sluit hierop aan. Vanuit dit programma zijn 8 onderzoeken goedgekeurd die de praktijk vanuit meerdere perspectieven belichten. Doel is inzicht krijgen hoe zingeving thuis vorm krijgt, rekening houdend met de behoeften van burgers en professionals. Het tweede doel is om de ervaringen van geestelijke verzorging te onderzoeken bij burgers, vrijwilligers, mantelzorgers en professionals.

1. Linking-Zin: onderzoek behoeften zingeving bij thuiswonende burgers

In de omgeving van Rotterdam wordt onderzocht welke behoeften aan ondersteuning diverse thuiswonende burgers hebben en hoe die het beste vorm kan krijgen. Bijvoorbeeld met vrijwilligers of professionals.

2. ZINSITIEF: sensitief voor zingeving in sociaal werk

Zingeving is essentieel voor een goed leven. Geestelijk verzorgers zijn deskundigen in het herkennen en ondersteunen van vragen die daaraan gerelateerd zijn. Hoe kunnen geestelijk verzorgers, sociaal werkers en vrijwilligers in het sociaal domein samenwerken aan herkenning en ondersteuning van zingeving onder thuiswonende ouderen? Het verwachte resultaat uit dit onderzoek is dat zingeving in het sociaal domein een structurele plaats krijgt, om de herkenning en ondersteuning van zingeving onder thuiswonende ouderen te bevorderen.

3. Zinvol samenwerken in de thuissituatie: profilering, inbedding en borging van multidisciplinaire geestelijke verzorging

Professionals in wijknetwerken in zorg en welzijn gaan op zoek naar een gezamenlijke werkwijze voor geestelijke verzorging aan patiënten en cliënten in de thuissituatie. Het verwachte resultaat van dit onderzoek is dat binnen de wijknetwerken geestelijke verzorging voor patiënten en cliënten bereikbaar en ondersteunend is en professionals in hun multidisciplinaire samenwerkingsverband(en) deze zorg afstemmen. De opbrengsten dienen als voorbeeld voor andere wijknetwerken in Nederland.

4. SamenZin: participatief actieonderzoek samenwerkend leren over zingeving van Geestelijk Verzorgers en POH GGZ/Ouderen in de eerstelijns zorg, Utrecht en omgeving

In dit onderzoek in Utrecht wordt gekeken hoe geestelijk verzorgers samen met Praktijkondersteuners Huisartsen op het terrein van psychosociale problemen (POH GGZ) en Ouderen (POH Ouderen/Somatiek) behoeften op het spoor komen naar zingeving. Naast vruchten voor de praktijk wil het onderzoek bouwstenen verzamelen voor de opleiding van praktijkondersteuners.

5. Structureel inbedden zingeving en geestelijke verzorging Friesland en Groningen

In de Friesland en Groningen wordt gebouwd aan een infrastructuur om geestelijke verzorging onderdeel te laten zijn van normale zorg voor mensen die thuis wonen. Met het actieonderzoek wordt ingezet om mogelijkheden inzichtelijk te maken en handvatten te bieden voor het structureel inbedden van geestelijke verzorging in de thuissituatie. De behoeften van cliënten staan centraal en zij worden actief bij het onderzoek betrokken.

6. ZIN-samen: Zinvolle Samenwerking tussen Geestelijk Verzorgers en Vrijwilligers Levensvragen

Vragen op het gebied van zingeving in de thuissituatie zijn van oudsher voorbehouden aan geloofsgemeenschappen en kerken. Vanwege een afnemende religieuze betrokkenheid, moeten deze vragen op een andere manier gesignaleerd en begeleid worden. Dit onderzoek levert voor geestelijk verzorgers en vrijwilligers aan mensen in de palliatieve fase en 50-plussers een integraal en afgestemd aanbod op van geestelijke zorg in de thuissituatie.

7. Toolbox signaleren en bespreken zingevingsvragen: actieonderzoek Noord-Holland en Flevoland

Actieonderzoek naar hoé in zowel zorg als het sociale domein aandacht aan zingevingsvragen kan worden gegeven. In de te ontwikkelen toolbox zijn er voor vrijwilligers en professionals instrumenten te vinden om de zingevingsvragen van mensen op het spoor te komen. De toolbox wordt samen met geestelijk verzorgers, professionals en vrijwilligers ontwikkeld.

8. CONNECT-studie: passende geestelijke verzorging bij kinderpalliatie

Er zijn ouders die geconfronteerd worden met levensduurbekortende ziekte bij kinderen thuis. Hoe ga je daarmee om? Welke vragen levert dat op, en hoe kom je in zulke situaties tot zingeving? In het onderzoek wordt gekeken naar de zinvragen van de ouders. Daarnaast wordt er een Toolkit ‘Ouders en Zingeving’ en training ontwikkeld die zorgverleners helpt het gesprek met ouders te openen en, indien nodig, passende steun te bieden.

Guido Schürmann
gschurmann@agora.nl / 06 30 11 81 62