Spring naar content

Verbinden zorg en sociaal domein: een blik op Agora’s nieuwe opdracht

21 maart 2020

“Ik wil dat mensen geholpen worden op een manier die aansluit bij hun sociale omgeving. Daarvoor is nodig dat zorg en welzijn beter samenwerken en dat de kracht van formele en informele verbanden in de lokale gemeenschap beter benut wordt.”

Bovenstaand citaat komt uit de brief van minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer en is de basis van de nieuwe opdracht van Agora. Namelijk ons de komende jaren inzetten voor het versterken van de lokale samenwerking tussen zorg en welzijn. In dit artikel delen we onze visie op onze nieuwe opdracht en een aantal activiteiten waar we ook jouw input bij kunnen gebruiken.

Wat is het sociaal domein?

Maar wat is dat eigenlijk: welzijn, of ook wel sociaal domein genoemd? Onder de term ‘sociaal domein’ verstaan we alle inspanningen die de gemeente verricht rond werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd. Op basis van de Wmo, de Participatiewet, en de Jeugdwet. Niet bepaald de wereld van de palliatieve zorg zou je kunnen denken…

Deze taken rondom palliatieve zorg zijn bij gemeente ondergebracht

Maar als we kijken naar mensen in de palliatieve fase van hun leven, die thuis wonen en de meeste tijd ondersteund worden door hun naasten of mantelzorgers – als die er zijn – wordt het misschien duidelijker wat palliatieve zorg en het sociaal domein samen kunnen betekenen. Weet je hoe jouw gemeente het beleid en de toegang tot de Wmo geregeld heeft? Zijn er wijkteams, wie zitten daar in en heb je weleens koffie gedronken met iemand van de Wmo of het wijkteam?

Neem onze persona’s Piet en Ria, Anneke en Bram; in hun verhalen zitten allerlei aanknopingspunten om met elkaar eens verder te praten. Maar ook ondersteuning van mantelzorgers of mensen met een klein netwerk: het zijn allemaal taken die bij gemeenten zijn ondergebracht. Dat doet de gemeente dan via wijkteams, welzijnsorganisaties of organisaties die onafhankelijke cliëntondersteuning aanbieden.

Op zoek naar goede voorbeelden uit het sociaal domein

Agora ging op zoek naar aanknopingspunten om vorm en inhoud te geven aan onze nieuwe opdracht. We zochten samen met Fibula naar netwerken palliatieve zorg die al enige vorm van samenwerking hebben met het gemeentelijk domein om daarvan te leren. Daar bleek nog een wereld te winnen.

We zoeken naar goede voorbeelden, bijvoorbeeld rond zorg voor ouderen waar al samenwerkingsverbanden zijn ontstaan tussen eerstelijns zorg en het sociaal domein. Veel voorbeelden vinden we op de website www.beteroud.nl. Ook in de ouderenzorg is het (nog) niet vanzelfsprekend om over palliatieve zorg na te denken. Daarom ondertekende Agora het Pact voor de ouderenzorg, een initiatief van het kabinet samen met maatschappelijke organisaties zoals ouderenbonden. Binnen het Pact is in eerste instantie een link gelegd met geestelijke verzorging.

Pilots van Agora in gemeenten

We zijn intussen gestart met pilots waarbij Agora mensen en organisaties binnen gemeentegrenzen bij elkaar brengt, die samen onderzoeken waar ze tegenaan lopen aan de hand van eigen casuïstiek en hoe het beter kan. We zijn in gesprek met welzijnsorganisaties en kijken naar manieren om bij hun medewerkers en vrijwilligers die bij mensen thuis komen, meer bewustzijn voor de laatste levensfase te bevorderen. Wat we hier ophalen, zullen we de komende maanden met je delen.

Mantelzorgmonologen

De mantelzorgmonologen zijn door Agora doorontwikkeld naar situaties waar ongeneeslijke ziekte of naderend levenseinde een rol spelen. Ze worden ingezet om mensen uit de palliatieve zorg en het sociaal domein met elkaar in gesprek te laten gaan, een eerste stap naar wederzijdse bekendheid. Wie weet welke mooie samenwerkingsverbanden daar uit voort komen.

Deel goede voorbeelden van samenwerking!

Kortom, er gebeurt van alles! Op onze website en via sociale media zullen we verder ingaan op verschillende onderwerpen die met het sociaal domein te maken hebben. Daarnaast zijn we op zoek naar lokale voorbeelden. Werk je bij een gemeente, welzijnsorganisatie of binnen de palliatieve zorg en heb je een inspirerend verhaal over hoe jij samenwerkt? Deel het met ons, wij komen het graag optekenen!

Sandrina Sangers
ssangers@agora.nl / 06 10 38 36 74