Spring naar content

Voor wie?

We vragen een student (of een groepje studenten) die vanaf februari – juni  2023 aan de slag wil gaan met de kennissynthese Zingeving & Sociaal Domein, waarbij kennis op expliciete, transparante en systemische wijze bij elkaar wordt gebracht.

Aanleiding

De ontwikkelingen rondom geestelijke verzorging en zorg voor zingeving in de thuissituatie gaan snel. Zo is er meer erkenning gekomen voor de rol van spiritualiteit en zingeving in het mentaal welbevinden van mensen in het algemeen en cliënten in het sociaal domein in het bijzonder. Er is echter op dit moment nog geen adequaat overzicht van geëxpliciteerde kennis over dit onderwerp, waarmee onderwijs op dit terrein goed onderbouwd kan worden. Daarom financiert ZonMw het programma ‘Kenniswerkplaatsen Zingeving en Geestelijke verzorging thuis’, Het doel van de Kenniswerkplaats Zingeving is het ontwikkelen en samenbrengen van kennis over praktijken van Geestelijke Verzorging Thuis en Zorg voor Zingeving Thuis. Mensen van praktijkorganisaties, onderwijs- en kennisinstellingen werken samen om dit te bereiken, binnen verschillende deelprojecten. Een van deze deelprojecten is  de kennissynthese Zingeving & Sociaal Domein. Deze kennissynthese vormt de onderbouwing voor het ontwikkelen van een onderwijsmodule, waarmee social workers geschoold worden in het geven van aandacht en begeleiding aan cliënten met zin- en levensvragen. Deze onderwijsmodule wordt in verschillende contexten gepilot vanaf de zomer 2023.

Vraagstelling

Concreet gaat het in dit inventariserende onderzoek om de beantwoording van de volgende vragen:

  • Wat zijn de zingevingsbehoeften van cliënten in het Sociaal Domein?
  • Wat zijn de ondersteuningsbehoeften bij zin- en levensvragen van cliënten in het Sociaal Domein?
  • Welke goede praktijkvoorbeelden bestaan er om de doelgroep van de social workers te ondersteunen met zin- en levensvragen?
  • In hoeverre wordt in deze voorbeelden interdisciplinair samengewerkt met o.a. geestelijk verzorgers?
  • Wat is het scholingsaanbod voor social-workers op het gebied van signalering en ondersteuning bij zin- en levensvragen?
  • Welke meetinstrumenten worden gebruikt om de competentie-ontwikkeling te meten?

Methode:

  • Inventariserend kwalitatief onderzoek op basis van ‘grijze’ literatuur. Hierbij kun je denken aan master-scripties; artikelen in vaktijdschriften ed. en gesprekken met sleutelinformanten uit praktijk en beleid.

Vergoeding

Minimaal € 500,- per maand op fulltime basis (36 uur). Afhankelijk van aantal uren en de match qua opleiding.

Contactgegevens:

Mevr. R.Boomstra. Beleidsadviseur Agora
E: rboomstra@agora.nl; M: 0626248573