Geestelijke verzorging thuis

Vanaf 1 januari 2019 maakt een nieuwe subsidieregeling de inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie mogelijk.
Joep van de Geer (Agora) is aangesteld als projectleider om de infrastructuur geestelijke verzorging thuis met alle betrokken partners vorm te geven. Deze infrastructuur heeft tot doel dat burgers, (kwetsbare) ouderen, palliatieve patiënten en hun naasten, passende persoonlijke ondersteuning krijgen bij hun zingeving en spirituele behoeften door geestelijk verzorgers, zorg- en welzijnsprofessionals en/of vrijwilligers.

Het subsidiegeld is belegd bij 66 regionale netwerken palliatieve zorg en 8 netwerken integrale kindzorg. Er is ook geld voor onderzoek rondom zingeving en geestelijke verzorging (o.a. ZonMW). In samenwerking met stakeholders is een stuurgroep gevormd met een aantal deelprojectgroepen. 

Feiten over de subsidieregeling

Meer uitleg over de regeling vind je in onderstaande factsheets die de partijen in de stuurgroep in de afgelopen tijd samenstelden. 

 • Factsheet 1 (pdf, maart 2019) geeft een eerste antwoord op de meest dringende vragen.
  De huidige regeling richt zich via netwerken palliatieve zorg op drie groepen:
 1. mensen van 50 jaar en ouder
 2. patiënten in de palliatieve fase (inclusief naasten)
 3. kinderen in de palliatieve fase en hun naasten
 • In Factsheet 2 (pdf, april 2019) staat de nieuwste informatie, onder andere over de aanvraag en mogelijkheden van de subsidieregeling.

Structuur en deelprojecten

Een stuurgroep bestaande uit verschillende organisaties (Agora, Fibula, KBO-PCOB, Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg, NHG, PZNL, Sociaal werk Nederland, VGVZ, V&VN) is aangesteld om gezamenlijk de landelijke infrastructuur voor geestelijke verzorging thuis te bouwen. Als adviserende leden nemen ook VWS en ZonMW deel aan de stuurgroep. de stuurgroep kan gebruik maken van een advies- en consultatiegroep bestaande uit verschillende stakeholders.  

Deelprojecten in het kort

 • Communicatie & bekendheid, deelprojectleider VGVZ

De VGVZ neemt, gesteund door de andere organisaties, het voortouw op het gebied van communicatie. De VGVZ wil door middel van een strategisch communicatieplan helder maken hoe een grotere bekendheid van geestelijk verzorgers bij burgers, verwijzers en de palliatieve netwerken gerealiseerd kan worden gedurende de looptijd van het actieplan “Geestelijke verzorging en levensbegeleiding in de thuissituatie”. 

 • Ondersteuning netwerken palliatieve zorg, deelprojectleider Fibula

Fibula ondersteunt de netwerken palliatieve zorg bij het bouwen van een infrastructuur voor geestelijke verzorging thuis. Een overzicht van hun werkzaamheden tot nu toe is te vinden op hun site.  

 • Onderzoek, deelprojectleider PLOEG

1. Palliatief Landelijk Onderzoek Eerstelijns Geestelijke verzorging zijn drie projecten (PLOEG) gefinancieerd door ZonMW rondom 'Spirituele zorg dichtbij huis'; 'In dialoog met je levensverhaal' en 'Integratie geestelijke verzorging eerstelijn vanuit drie multidisciplinaire praktijken'. Deze onderzoeken lopen t/m 2021-2022.

2. ZonMW call rondom Zingeving / Geestelijke verzorging wordt in najaar 2019 uitgezet.  

3. Onderzoek met als doel duidelijk te krijgen wat de nieuwe activiteiten van de Netwerken Palliatieve Zorg  opleveren in termen van betere ondersteuning voor mensen bij inschakeling van geestelijk verzorgers op het juiste moment. Zie hierover meer op ZonMW.  

 • Onderwijs, deelprojectleider Marc Rietveld (vrijgevestigd geestelijk verzorger)

In dit deelproject wordt gekeken naar de na- en bijscholing en de aandacht voor zingeving binnen initiele opleidingen die nodig is om geestelijke verzorging thuis vorm te kunnen geven. 

 • Kinderpalliatieve zorg, deelprojectleider Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg

De acht netwerken kinderpalliatieve zorg krijgen mogelijkheden om geestelijk verzorgers en verlies- en rouwbegeleiders in te schakelen. 

 • Praktijkcriteria & voorwaarden, deelprojectleider VGVZ

Voor het implementeren en borgen van de inzet van geestelijk verzorging in de eerstelijn zijn bepaalde praktijkvoorwaarden en criteria noodzakelijk. In dit deelproject worden deze randvoorwaarden in beeld gebracht. 

Meer over de voortgang van de subsidieregeling kunt u lezen in deze kamerbrief gestuurd door VWS (d.d. 24 juni 2019) en de bijlage over bekostigingsmogelijkheden of bekijk het korte overzicht

Vragen