Pact voor de ouderenzorg: initiatieven voor ‘age-friendly’ samenleving

Aantal weergaven: 2583

Ouderen moeten kunnen blijven participeren in de samenleving en een goed leven kunnen leiden. Veel organisaties willen daar lokaal en landelijk aan bijdragen, dat bleek tijdens de Parade Pact Ouderenzorg. Ook Agora nam deel.

Initiatiefnemers van het Pact Ouderenzorg organiseerden donderdag 11 oktober de Parade Pact Ouderenzorg in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Zo’n 280 aanwezigen uit bedrijfsleven, overheid, de zorg en het sociale domein kwamen samen om elkaar verder te helpen in het ontwikkelen van initiatieven voor en door ouderen die kunnen bijdragen aan hun kwaliteit van leven.

Beginnen met kleine initiatieven
Minister Hugo de Jonge gaf als aftrap mee dat grote veranderingen beginnen met kleine initiatieven. Het doel van het Pact is dat organisaties met elkaar inhoud geven aan die initiatieven. Bijeenkomsten zoals de Parade zullen vaker worden gehouden om organisaties te inspireren, op lokaal niveau, samen te werken aan een ‘age-friendly’ samenleving. Want de samenstelling van de bevolking verandert. Nu al zijn er 1,3 miljoen ouderen, in 2030 zijn dat er 2,1. 


Pact Ouderenzorg
Het Pact Ouderzorg is in maart 2018 officieel van start gegaan met circa 40 deelnemers. Inmiddels is het aantal uitgegroeid tot circa 170 organisaties. Het Pact heeft tot doel eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan en de zorg thuis en in het verpleegtehuis te verbeteren. Agora is vanaf het begin deelnemer aan het Pact om bij te dragen aan het vergroten van de aandacht voor de laatste levensfase van ouderen. Inmiddels is een 4e programmalijn toegevoegd aan het Pact: ondersteunen van palliatieve zorg. Daar zijn we erg blij mee en Agora werkt graag samen om hier in de lokale gemeenschap mede invulling aan te geven.


Raad van Ouderen
De minister installeerde De Raad van Ouderen, die gevraagd en ongevraagd advies zal geven. Deze Raad is een brede vertegenwoordiging van ‘ouderen’ die hun sporen in de maatschappij hebben verdiend en ook nu nog midden in het leven staan. Een van de eerste adviezen werd alvast op het podium gegeven: “Leg niet de nadruk op ziekte maar op gezondheid (zoals Machteld Huber dat bedoelt)”. De minister beaamde dat dit inmiddels uitgangspunt voor beleid is geworden, maar dat dat ook van ouderen zelf vraagt vroegtijdig na te denken over ouder worden. Agora ziet hierin de verbinding met de coalitie Van Betekenis tot het Einde.

Initiatieven delen 
In de middag konden deelnemers pitches bijwonen en kennis met elkaar uitwisselen. Agora verzorgde een pitch om palliatieve zorg onder de aandacht te brengen en het belang van toegang tot geestelijke verzorging thuis. Palliatieve zorg is nog niet altijd vanzelfsprekend onderdeel van gewoon goede ouderenzorg. Ook wordt het gesprek over de laatste levensfase en de dood niet altijd gevoerd met ouderen en hun naasten, terwijl dat kan bijdragen aan een betere kwaliteit van hun leven tot het einde.

Palliatieve zorg en ouderenzorg lijken gescheiden werelden. Voor beide is er een Nationaal Programma, een kwaliteitskader en zijn er netwerken. Hoe maken we de verbinding? Met het brede Pact, de extra impuls voor geestelijke verzorging in de eerste lijn en de verbinding die de minister in de brief aan de Tweede Kamer daarover met de ouderenzorg legt, zijn een mooie opstap om daar verder invulling aan te geven. 

Veelbelovende initiatieven
Het was mooi te zien dat er zoveel samenwerkingsvormen tot stand komen op lokaal niveau tussen bedrijfsleven, overheid en zorg. Verbindingen die gelegd worden tussen het verpleeghuis en de wijk. Gemeenten die met ouderen de wijk in gaan vanuit de vraag: hoe ageproof is uw wijk? AH die lunches organiseert voor bewoners in de wijk en andere partijen oproept mee te helpen daar structureel een vervolg aan te geven. 

Jouw rol
Klein beginnen in de lokale gemeenschap - ook met het onder de aandacht brengen van palliatieve zorg - sluit goed aan bij de beweging die met al deze initiatieven in gang is gezet. Vanuit jouw werk als vrijwilliger, zorgverlener, geestelijk verzorger, beleidsmedewerker in zorg en welzijn e.a. kun je hier zeker ook aan bijdragen!

Auteur: Liset Ratelband

Meer links

IconClassfa-newspaper-o

Laatste levensfase bespreekbaar

Het is nooit te vroeg om na te denken over de laatste levensfase. Over wat voor jou, je naasten, je cliënten of patiënten van waarde is in het leven. Nodig ze uit om erover te praten. Een eerste stap daartoe kan zijn om wensen op papier te zetten. Een mooie vorm is een brief. Probeer het eens uit... 

Schrijf een briefLandschap van palliatieve zorg

Welke partijen zijn er werkzaam in de palliatieve zorg? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Bekijk de infographic.