Oproep: help samenwerking zorg en welzijn lokaal zichtbaar te maken!

Aantal weergaven: 1581

Agora en Fibula zijn op zoek naar lokale initiatieven van samenwerking tussen gemeenten en Netwerken Palliatieve Zorg. Ook delen we een filmpje dat je kunt inzetten om de bewustwording over dit thema bij gemeenten te vergroten.

“Gemeenten en Netwerken Palliatieve Zorg onderzoeken samen wat zij kunnen bijdragen aan kwaliteit van leven voor mensen met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid.” Met die intentie werken Agora en Fibula samen met Netwerken Palliatieve Zorg aan het verbinden van beide werelden. Dit begint met het in kaart brengen van de lokale situatie. Werken zorg en welzijn al goed samen? Weten ze elkaar te vinden en is de ondersteuning afgestemd op wat mensen in de laatste levensfase nodig hebben?

Lokale pilots starten
Agora heeft inmiddels verschillende goede voorbeelden verzameld, waarbij aanbieders van palliatieve zorg en het sociaal domein samenwerken. Deze voorbeelden zijn opgehaald uit gesprekken met verschillende netwerkcoördinatoren maar ook vanuit andere invalshoeken zoals de ouderenzorg en welzijnsorganisaties. Ook zijn we met partijen in gesprek om te onderzoeken of en hoe we lokaal pilots kunnen starten, of kunnen aanhaken bij bestaande initiatieven. De pilots zijn gericht op het in beeld brengen van de vraag van mensen met een ongeneeslijke aandoening. Vervolgens gaan we met aanbieders van zorg en welzijn kijken hoe samenwerking leidt tot betere ondersteuning van kwetsbare of ongeneeslijk zieke mensen.

Samenwerking zorg en welzijn, lokaal verankeren

Filmpje over samenwerking met het sociaal domein
Om bewustwording te bevorderen met name bij gemeenten en sociaal domein, heeft Agora een filmpje gemaakt. Deelnemers aan het Nationaal Congres Palliatieve Zorg vertellen wat hun ervaringen zijn met samenwerken met het sociaal domein. Wat gaat goed en waar is verbetering mogelijk. Het filmpje van deze interviews kun je gebruiken om in gesprek te gaan met gemeenten of organisaties in het sociaal domein.

Persona's als hulpmiddel
Daarnaast heeft Agora met Movisie verschillende persona’s gemaakt op basis van twee gesprekken met mensen met een bepaalde aandoening of hun mantelzorgers. Zo is er een persona over mensen met Parkinson, COPD en mantelzorgers gemaakt en binnenkort ook over mensen met nierfalen. Deze persona’s zijn een goed hulpmiddel om met welzijnsorganisaties het gesprek te voeren, maar ook met medewerkers in de zorg.

Recent heeft VWS het verzoek gedaan aan de netwerken palliatieve zorg, om een 'infrastructuur geestelijke verzorging thuis' te bouwen. Op termijn vraagt dit ook om samenwerking binnen het sociale domein/gemeenten. Dit kun je aangrijpen als impuls om verkennende gesprekken te organiseren en samenwerking binnen dit domein op te zoeken.

Agora en Fibula kunnen jouw initiatief ondersteunen

Oproep
Een aantal Netwerken Palliatieve Zorg heeft de afgelopen jaren contacten met gemeenten gelegd en is wellicht een vorm van samenwerking gestart. Deze zijn destijds in het kader van dit project geïnventariseerd. We zijn nu op zoek naar initiatieven die nog niet bij ons in beeld zijn en die gestart zijn of binnenkort van start gaan. Wellicht kunnen Agora en Fibula daarbij ondersteuning bieden.

Wij denken graag mee en ondersteunen initiatieven die de netwerken of welzijnsorganisaties (willen) nemen. Neem voor meer informatie contact op met Carolien Neefjes, cneefjes@agora.nl  of met Sandrina Sangers, ssangers@agora.nl.

Auteur: Sandrina Sangers

Meer links

IconClassfa-newspaper-o

Laatste levensfase bespreekbaar

Het is nooit te vroeg om na te denken over de laatste levensfase. Over wat voor jou, je naasten, je cliënten of patiënten van waarde is in het leven. Nodig ze uit om erover te praten. Een eerste stap daartoe kan zijn om wensen op papier te zetten. Een mooie vorm is een brief. Probeer het eens uit... 

Schrijf een briefLandschap van palliatieve zorg

Welke partijen zijn er werkzaam in de palliatieve zorg? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Bekijk de infographic.