Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland met passende financiering

Aantal weergaven: 5845

Kwaliteit van goede palliatieve zorg

Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland is gelanceerd. Het gaat uit van de vraag: waaraan voldoet goede palliatieve zorg volgens de patiënt?

Op 3 oktober 2017 overhandigden IKNL en Palliactief het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland aan de KNMG. Het is de bedoeling dat de artsenfederatie het kwaliteitskader met alle relevante partijen verder gaat brengen.

Kwaliteit van goede palliatieve zorg
IKNL en Palliactief zijn in 2015 gestart met het ontwikkelen van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland met passende financiering. Het is vooral richtinggevend geschreven en moet bijdragen aan een landelijk, eenduidig beleid om de palliatieve zorg te verbeteren. De waarden, wensen en zorgvragen van de patiënt en naasten op fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel vlak vormen het uitgangspunt voor de geboden zorg. Patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars hebben in het kwaliteitskader samen verwoord wat de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland zou moeten zijn.

Voor wie is het bedoeld?
Het kwaliteitskader is bedoeld voor de diverse zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten in de palliatieve fase zoals onder meer verzorgenden, verpleegkundigen, huisartsen en medisch specialisten. Het kwaliteitskader beoogd een leidraad te zijn voor werk in de praktijk, ondersteund met richtlijnen en meetinstrumenten. Het biedt ook handvatten voor bestuurders en managers van zorgorganisaties om hun missie en visie ten aanzien van zorg voor patiënten in de palliatieve fase te ontwikkelen en hun kwaliteitsbeleid voor palliatieve zorg te bepalen. 

Passende financiering 
Om te zorgen dat palliatieve zorg ondersteund wordt met passende financiering, is de huidige financiering van palliatieve zorg gezamenlijk met het veld in kaart gebracht. In de Handreiking financiering palliatieve zorg 2018 beschrijven IKNL en Palliactief huidige knelpunten en staan mogelijkheden voor financiering van palliatieve zorg 2018 overzichtelijk op een rij. De handreiking speelt onder meer in op de voorgenomen wijzigingen in de financiering van palliatieve zorg voor het ziekenhuis en de langdurige zorg. 

Richtlijnen
Verbonden aan het kwaliteitskader zijn de richtlijnen voor de palliatieve zorg. Deze bieden zorgprofessionals ondersteuning bij de besluitvorming in de palliatieve fase en geven aanbevelingen voor het verlenen van optimale zorg aan patiënten en hun naasten. 

Meetinstrumenten

In lijn met de criteria van het Toetsingskader van ZiN is het kwaliteitskader voorzien van een overzicht van (gevalideerde) meetinstrumenten. 

Patiënteninformatie

Er komt ook patiënteninformatie over het kwaliteitskader. Doel is patiënten met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid en hun naasten een omschrijving te geven van goede palliatieve zorg in Nederland. Het biedt handvatten om tot reële verwachtingen te komen over de palliatieve fase en draagt bij aan goede gezamenlijke besluitvorming.

Informatie

Het Kwaliteitskader palliatieve zorg staat op Pallialine.nl 
Heb je vragen over het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland of de Handreiking financiering palliatieve zorg 2018? Kijk op de website van IKNL voor contactgegevens.

Auteur: Anne Marie Kerkdijk

Meer links

IconClassfa-newspaper-o

Laatste levensfase bespreekbaar

Het is nooit te vroeg om na te denken over de laatste levensfase. Over wat voor jou, je naasten, je cliënten of patiënten van waarde is in het leven. Nodig ze uit om erover te praten. Een eerste stap daartoe kan zijn om wensen op papier te zetten. Een mooie vorm is een brief. Probeer het eens uit... 

Schrijf een briefLandschap van palliatieve zorg

Welke partijen zijn er werkzaam in de palliatieve zorg? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Bekijk de infographic.