Kabinetsplannen 2019 gepresenteerd op Prinsjesdag

Aantal weergaven: 1818

De beleidsagenda VWS 2019: 'Zorg voor mensen, Mensen voor de zorg' is gepresenteerd op Prinsjesdag. We zetten de aandachtspunten op een rij die van invloed zijn op palliatieve zorg en kwaliteit van leven tot het einde.

Zorg persoonlijker en beter
De grootste opdracht - van het Kabinet - de komende periode is dat patiënten en cliënten gaan merken dat de zorg beter en persoonlijker wordt. Dat de juiste zorg op de juiste plek beschikbaar is, dichtbij huis of thuis als het kan, verder weg als het moet. Dat betekent bijvoorbeeld dat cliënten en naasten ondersteund worden om de laatste levensfase zo lang mogelijk in of nabij de eigen sociale omgeving door te kunnen brengen

In eigen omgeving
Ook als mensen al (chronisch) ziek zijn of ondersteuning nodig hebben, is het belangrijk dat ze kunnen rekenen op hulp in hun directe omgeving. Om dit te bereiken, werken zorgverleners goed samen. Met elkaar en met patiënten en cliënten zelf, met gemeenten, sociale wijkteams, familieleden, scholen en andere partijen. Zo kunnen we mensen in hun eigen omgeving begeleiden naar een zo goed en zelfstandig mogelijk leven.

Eenzaamheid aanpakken
Veel beleidsdoelstellingen komen voort uit het inmiddels gelanceerde Pact voor de Ouderenzorg en de drie Programmalijnen Thuis in het verpleeghuisEén tegen Eenzaamheid en Langer Thuis. Veel van de extra gelden waren al gereserveerd voor de verpleeghuissector (2,1 miljard), maar met een extra impuls wordt nu ook de toenemende eenzaamheid onder thuiswonende 75+ers aangepakt, o.a. door het stimuleren van lokale initiatieven en huisbezoek. Voor de meest kwetsbare groep thuiswonende ouderen wil het Kabinet dat de professionele ondersteuning en zorg thuis verbetert, door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat zorgprofessionals steeds meer als team rondom de cliënt samenwerken, op basis van een persoonlijk ondersteunings- en zorgplan.

Palliatieve zorg
Op grond van het Regeerakkoord is vanaf 2018 structureel € 8 miljoen beschikbaar gesteld voor de verbetering van palliatieve zorg. In 2019 zal worden gewerkt aan de implementatie van het nieuwe Kwaliteitskader palliatieve zorg. Er is onder meer een zorgplan voor de laatste levensfase in voorbereiding en kwaliteitsrichtlijnen krijgen een nodige update. Maatschappelijke doelstellingen daarbij zijn dat onnodig doorbehandelen moet worden voorkomen door goede (kennis over) palliatieve zorg en dat de zorg in de laatste fase doelmatig is georganiseerd.

NPPZ
Het overkoepelende Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) loopt in 2020 af. Een vervolg, met meer focus en aansluiting op andere programma’s, zal in 2019 verder worden uitgewerkt. De Tweede Kamer zal in het najaar van 2018 een voortgangsbrief ontvangen.

Vrijwilligers en Netwerken
De subsidie voor inzet van vrijwilligers en vrijwillige zorg in bijna-thuishuizen, hospices, de thuissituatie en in zorginstellingen wordt structureel verhoogd. Daarmee vraagt het Kabinet aandacht voor voldoende vrijwilligers dat palliatieve zorg verleent. Daarnaast is vanuit de subsidies 'Netwerken palliatieve zorg' een bijdrage mogelijk voor de coördinatie van de netwerken palliatieve zorg. 

Verbinding met veld
Ten slotte wordt via ondersteuning van Agora, VPTZ Nederland (Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg), Fibula (netwerken) en Stichting Pal gezorgd dat de verbinding met het veld aanwezig blijft om projecten voor kwaliteitsverbetering uit te voeren. Vanaf medio 2018 is daar de Coöperatie palliatieve zorg Nederland bijgekomen die een overkoepelende rol heeft en een grote rol heeft bij de implementatie van het kwaliteitskader palliatieve zorg. Benodigde extra middelen komen uit de Regeerakkoordimpuls. In totaal is in 2019 € 32,8 miljoen beschikbaar.

Levensbegeleiders/geestelijke verzorging
Op het terrein van geestelijke verzorging zal in 2019 verder worden gewerkt aan het meer inschakelen van levensbegeleiders in de praktijk, het beter onderbouwen van de meerwaarde van deze zorg via onderzoek en het borgen van geestelijke verzorging in het onderwijs op alle niveaus. Middels het Regeerakkoord is voor deze kabinetsperiode een bedrag van € 35 miljoen beschikbaar gesteld. Vanaf 2021 gaat het om een bedrag van € 5 miljoen structureel per jaar. De Tweede Kamer zal in het najaar van 2018 nader worden geïnformeerd over de aanpak.

In gesprek
Tot slot wil het Kabinet bevorderen dat mensen met elkaar het gesprek aangaan (omtrent de invulling van de laatste levensfase) met daarin een rol voor patiënten, naasten, vrijwilligers, artsen en andere hulpverleners.

Meer informatie
Lees, bekijk of beluister de Troonrede en lees de Rijksbegroting VWS voor meer informatie.


Rol Agora
Bij Meer links (zie hieronder) vind je informatie over hoe Agora thema's - die benoemd zijn in de Kabinetsplannen - ondersteunt en vormgeeft vanuit haar droom Léven tot het einde.


Auteur: Sandrina Sangers

Meer links

IconClassfa-newspaper-o

Laatste levensfase bespreekbaar

Het is nooit te vroeg om na te denken over de laatste levensfase. Over wat voor jou, je naasten, je cliënten of patiënten van waarde is in het leven. Nodig ze uit om erover te praten. Een eerste stap daartoe kan zijn om wensen op papier te zetten. Een mooie vorm is een brief. Probeer het eens uit... 

Schrijf een briefLandschap van palliatieve zorg

Welke partijen zijn er werkzaam in de palliatieve zorg? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Bekijk de infographic.