Herziene richtlijn zingeving en spiritualiteit biedt praktische handvatten

Aantal weergaven: 4232

IKNL heeft de herziene richtlijn 'zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase' gelanceerd. Het biedt je handvatten om zingevingsvragen te herkennen bij mensen die je ondersteunt en ze bespreekbaar te maken.

Spiritualiteit speelt een belangrijke rol in hoe mensen omgaan met ziekte of kwetsbaarheid, hoe zij innerlijke rust ervaren en inzichten verwerven over wat van waarde is in hun leven. Patiënten en naasten zijn zich echter niet altijd bewust van behoeftes op het spirituele vlak of delen hun mentale pijn niet omdat ze denken dat de zorgverlener hen daar niet bij kan helpen. En dat terwijl zingevingsvragen grote impact kunnen hebben op hun kwaliteit van leven.

Richtlijn biedt handvatten
Jij kunt hierin een waardevolle rol vervullen door op elk moment aandacht te hebben voor vragen en behoeften van patiënten en naasten op het gebied van zingeving en spiritualiteit, en het gesprek erover aan te gaan. Dat kan in de laatste levensfase zijn, maar zeker ook op andere momenten in het leven van mensen waarop zingevingsvragen opkomen. De herziene richtlijn biedt je als zorgverlener en vrijwilliger handvatten om deze behoeften te herkennen en ze bespreekbaar te maken.

Je vindt de Richtlijn 'zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase' op Pallialine.nl

Verbeteringen
De herziene richtlijn bevat een aantal verbeteringen ten opzichte van de vorige versie:

  • Duidelijkere structuur met uitgangsvragen, adviezen en overwegingen
  • Wetenschappelijke onderbouwing bij de adviezen is beter terug te vinden
  • Bij het ontwikkelen van de uitgangsvragen en het schrijven van de richtlijn zijn vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties (NPV en NFK namens de Patiëntenfederatie) systematisch betrokken geweest
  • De beroepsverenigingen van huisartsen (NHG), specialisten ouderengeneeskunde (Verenso), longartsen (NVALT), verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN), geestelijk verzorgers (VGVZ), professionals in de palliatieve zorg (Palliactief), de vrijwilligersorganisatie (VPTZ) als de bovengenoemde patiëntenorganisaties stemmen in met de inhoud van de richtlijn of hebben de richtlijn geaccordeerd 

Vertaalbaar naar context buiten palliatieve zorg
Met deze breed gedragen en onderbouwde versie van de richtlijn is een goede basis gelegd voor de verbreding van de aandacht voor zingeving en spiritualiteit naar de volle breedte van de zorg, én daarbuiten. Dat illustreert minister de Jonge in zijn brief aan de Tweede Kamer van 8 oktober jl. over de ontwikkeling van geestelijke verzorging door te verwijzen naar het ABC-model, één van de fundamentele concepten uit de richtlijn: ...in de praktijk van geestelijke verzorging wordt vaak het ABC-model gebruikt: aandacht, begeleiding en crisis. Volgens dit model leveren alle zorgverleners een bijdrage waar het gaat om algemene vragen en begeleiding. De geestelijk verzorger kan ingeschakeld worden als er sprake is van intensievere begeleiding en een (existentiële) crisis...

Een mooie ontwikkeling die Agora onderschrijft. De richtlijn is geschreven voor de palliatieve zorg, maar je kunt dit zien als een basisdocument voor de aandacht voor zingeving en spiritualiteit in de curatieve, de acute en de chronische zorg, en zelfs buiten de zorg: in de thuissituatie waar zorg en welzijn elkaar ontmoeten. De richtlijn biedt je een praktische handleiding om de zorg af te stemmen op de persoonlijke levenssfeer van patiënten en naasten.

Auteur: Joep van de Geer

Meer links

IconClassfa-newspaper-o

Laatste levensfase bespreekbaar

Het is nooit te vroeg om na te denken over de laatste levensfase. Over wat voor jou, je naasten, je cliënten of patiënten van waarde is in het leven. Nodig ze uit om erover te praten. Een eerste stap daartoe kan zijn om wensen op papier te zetten. Een mooie vorm is een brief. Probeer het eens uit... 

Schrijf een brief



Landschap van palliatieve zorg

Welke partijen zijn er werkzaam in de palliatieve zorg? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Bekijk de infographic.