Spring naar content

De organisatie

Agora bestaat uit dertien medewerkers en een directeur-bestuurder.

De missie van Agora is léven tot het einde mogelijk maken. Wij willen dat mensen met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten hun leven kunnen inrichten op een manier die past bij hun wensen en waarden. Om dit te bereiken ondersteunen wij mensen en organisaties in zorg, zingeving en het sociaal domein bij goede lokale samenwerking rondom mensen in de laatste levensfase. Dit doen we met kennis, instrumenten en inspirerende voorbeelden.

Agora heeft als opdracht van het ministerie van VWS om zorg en sociaal domein te verbinden rondom mensen in de palliatieve fase en hun naasten. Agora doet dit op de inductieve werkwijze. Op basis van casuïstiek ontwikkelt Agora kennis, verrijkt en deelt deze. Praktijkkennis die ook zal worden ingebracht in wetenschappelijk onderzoek.

In verbinding met het sociaal domein heeft Agora een samenwerkingsovereenkomst met Movisie, waarmee wij proeftuinen organiseren. In de zorg is Agora als lid verbonden met de coöperatie PZNL. Verder verbindt Agora organisaties rond het thema geestelijke verzorging thuis als projectleider GV Thuis, een meerjarige samenwerking in opdracht van VWS.

Raad van Toezicht

Samenstelling
De Raad van Toezicht bestaat uit een voorzitter en twee leden, een met het aandachtsgebied financiën (penningmeester) en een met het aandachtsgebied werkgeverszaken.

Werkwijze
De Raad van Toezicht is een collegiaal functionerend orgaan.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en ziet toe op de realisatie van de strategische doelstellingen. Besluiten van de bestuurder worden getoetst aan de doelstellingen en beleidsuitgangspunten van de stichting. Omdat het toezicht vooral achteraf plaatsvindt, vormt een belangrijke taak van de Raad van Toezicht het bewaken van de kwaliteit van bestuur en management. Ook geeft de Raad goedkeuring aan belangrijke onderwerpen, zoals aangegeven in de statuten. Daarnaast heeft de Raad een adviesfunctie. In dit kader geeft zij gevraagd en ongevraagd advies en adviseert de bestuurder bij omvangrijke en belangrijke strategische beslissingen. De Raad van Toezicht maakt deel uit van een netwerk van maatschappelijke contacten en waakt over de plaats en positie van de stichting in de samenleving. De blik is ‘naar buiten gericht’.

Vergaderingen
De Raad van Toezicht vergadert 4 keer per jaar op maandagmiddag. Daarnaast heeft de penningmeester tussentijds overleg over de jaarrekening en de kwartaalrapportages.

Honorering
Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een passende honorering.

Profiel

  • Ervaring in een toezichthoudende functie bij een maatschappelijke organisatie en een relevant netwerk.
  • Maatschappelijke betrokkenheid en oog voor maatschappelijke ontwikkelingen bij voorkeur op het gebied van het sociaal domein.
  •  Affiniteit met de doelstelling van Agora en oog voor de kwaliteit van leven van mensen in de laatste levensfase en hun naasten.
  • Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
  • Een kritische houding en het vermogen grote verbanden te zien.
  • Een financiële achtergrond is een pre.

Belangstelling voor deze functie?
Herkent u zich in het profiel, reageer dan voor 6 april via info@agora.nl met een motivatiebrief en CV. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdagochtend 13 april op het kantoor van Agora in Bunnik. Voor vragen kunt u terecht bij Liset Ratelband, beleidsadviseur, telefoon 0610784271 of mail lratelband@agora.nl.