Agora ondertekent Pact voor de ouderenzorg

Aantal weergaven: 4073

Zo’n 40 partijen ondertekenden in maart 2018 het Pact voor de ouderenzorg. Ook Agora tekende het Pact en wil hiermee bijdragen aan het vergroten van de aandacht voor de laatste levensfase van ouderen. 

De ondertekenaars onderschrijven met het Pact hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van leven van ouderen in Nederland. De gezamenlijke ambitie is een samenleving waarin ouderen zich gewaardeerd en gekend voelen. Drie programma’s waarop de partijen actiepunten hebben geformuleerd, zijn:

  • Eenzaamheid bij ouderen signaleren en doorbreken
  • Zorgen dat ouderen met goede zorg en ondersteuning langer thuis kunnen wonen
  • Kwaliteit van de verpleeghuiszorg verbeteren 

In december 2017 kondigde Minister Hugo De Jonge van VWS aan een “Pact” te willen vormen vanuit het ministerie met alle organisaties die de belangen van ouderen behartigen. Om aan de dreigende situatie van ontoereikende zorg, welzijn en passende woonvoorzieningen een eind te maken en de problematiek die eenzaamheid met zich meebrengt aan te pakken. Het Pact is er nu.

Clémence Ross, directeur Agora“Het is een mooie stap die we hebben gezet met het Pact voor de Ouderenzorg. Agora hoopt door deelname in het bijzonder de positie te verbeteren van ouderen die ziek zijn of kwetsbaar door ouderdom en zorg en ondersteuning nodig hebben in de laatste fase van hun leven. We willen eraan bijdragen dat zij kunnen léven tot het einde”. Eindigheid bespreekbaar maken
Agora zet zich in om bewustwording van de eindigheid van het leven te stimuleren onder burgers alsook onder professionals en organisaties in zorg en welzijn. Het blijkt dat in de ouderenzorg nog niet altijd ruimte is om te praten over de eindigheid van het leven en ook palliatieve zorg geen vanzelfsprekend onderwerp van gesprek is tussen professionals en ouderen. In sommige organisaties lijkt er zelfs nog een taboe te rusten op dit onderwerp. Hoe eerder palliatieve zorg onderwerp van gesprek is en opgestart wordt, hoe meer dit bijdraagt aan de kwaliteit van leven van ouderen, tot het einde. Agora sluit zich aan bij het Pact ouderenzorg om hier aandacht voor te vragen en dit in gezamenlijkheid te verbeteren.

Leefwereld als vertrekpunt
Daarbij vindt Agora het van groot belang dat ouderen die ziek zijn of kwetsbaar door ouderdom zorg en ondersteuning ontvangen die uitgaat van hun leefwereld. Waarbij ondersteuning niet alleen ingezet wordt vanuit de zorg en mogelijke behandeling die nodig is voor fysieke klachten van de ouderen. Het moet uitgaan van wat zij aangeven nodig te hebben om hun leven zoveel mogelijk te leiden zoals zij dat altijd deden, ondanks ziekte of kwetsbaarheid. Dus er moet zeker ook aandacht zijn voor psychosociale en spirituele behoeften en problematiek van ouderen. Vooral ook nu eenzaamheid onder ouderen zo groot is. Vraag ouderen wat zij nodig hebben op alle aspecten van het leven om te kunnen leven tot het einde, heb hier aandacht voor en speel daarop in. Zowel in zorg als welzijn!

Stappenplan
Het Pact heeft een looptijd van drie jaar. Er komen focusgroepen waarin ouderen kunnen meedenken over de acties. Twee keer per jaar komen de partijen bijeen om te kijken of het programma op koers ligt, elkaar te inspireren en de hoofdopdrachten te voeden. 

Partijen

Bijna 40 organisaties, instellingen, bedrijven en overheden slaan de handen ineen. Andere partijen kunnen nog aansluiten.

Vragen
Voor vragen over het Pact of deelname van Agora kun je contact opnemen met Sandrina Sangers, ssangers@agora.nl

Auteur: Sandrina Sangers

Meer links

IconClassfa-newspaper-o

Login of registreer om commentaar toe te voegen.

Nieuwsbrief Agora