Spring naar content

Over Clémence


cross@agora.nl / 06 27 62 39 50

Ambitie

Agora haalt en brengt kennis en ervaring over de zorg en het sociaal domein. ​Wij verbinden deze domeinen en willen met onze strategische partners, zoals Movisie, de beweging van de palliatieve benadering in een versnelling brengen. De palliatieve benadering betekent dat het gaat over vier dimensies: psychische, lichamelijke zorg, zingeving én welzijn.

Wij onderzoeken die benadering in de praktijk: merken patiënten er wat van en levert het inderdaad een betere kwaliteit van leven op? En we delen verhalen om te laten zien wat dat betekent.

Het lukt ons steeds beter om verbinding te leggen in het veld en de bewustwording te vergroten dat het in de palliatieve fase om meer gaat dan medische vraagstukken. De palliatieve fase begint wanneer de ziekte is gediagnosticeerd maar gaat door tot het einde van het leven. Agora blijft daarin kritisch op Léven tot het einde: dat moet het eindresultaat zijn. Samenwerken is daarin de sleutel: er met elkaar zijn voor mensen die weten dat ze niet meer beter kunnen worden. Zodat zij een beetje gelukkiger worden. Ik heb zelf ervaren hoe wezenlijk dat is en wil me daar maximaal voor inzetten. Vanuit Agora en vanuit de coalitie Van Betekenis tot het Einde.

Samenwerken is de sleutel: er met elkaar zijn voor mensen die weten dat ze niet meer beter kunnen worden zodat zij een beetje gelukkiger worden

Ik werk op dit moment aan…

De vraag die bij alles wat ik doe leidend is, is: Hoe brengt Agora het palliatieve veld in beweging? Daarbij zijn drie dingen wezenlijk:

  1. Het signaleren en agenderen van thema’s in de palliatieve benadering.
  2. Het aanjagen en verbeteren van integrale aandacht van professionals en vrijwilligers​.
  3. Het aanjagen en verbeteren van waardegeoriënteerd werken​.

Dit doen we Inductief: altijd vanuit verhalen van mensen. Wij zetten bij alles wat we doen de mens centraal, verzamelen casuïstiek en ontwikkelen methodiek die daarbij aansluit zoals persona’s en proeftuinen.

Recente projecten

Als onafhankelijke partij kan Agora vraagstukken in de palliatieve zorg op de maatschappelijke en politieke agenda zetten. Laten zien waar lacunes zijn en waar kansen liggen. Dat doen we door samen te werken met tal van organisaties en professionals, informatie te delen en signalen uit het veld op te pakken. Het is mooi te zien dat ons werk van verbinden, signaleren, agenderen en communiceren vruchten afwerpt. Agora werkt aan een eigentijds instrumentarium, waarbij we online mogelijkheden steeds meer en beter benutten.

Als bestuurder ben ik ook een persoonlijke verbinder tussen de domeinen. Ook bestuurlijk is het belangrijk dat professionals elkaar steunen.

Ik ben blij met projecten zoals GV thuis, want in de palliatieve fase is aandacht voor levensvragen nog niet vanzelfsprekend.

Meer lezen

  1. Column ‘We zijn ons bewust geworden van onze kwetsbaarheid’
  2. Missie/visie Agora