Kamerbrief minister De Jonge over verbeteringen palliatieve zorg

Aantal weergaven: 1650

Palliatieve zorg, merkbaar beter

Agora is positief over de voorgestelde stappen in de Kamerbrief 'Palliatieve zorg, merkbaar beter'. Vergroten van bewustzijn rond palliatieve zorg en het onderdeel maken van gewoon goede zorg en is van groot belang.

Het Kabinet trekt structureel 8 miljoen extra uit voor verdere verbetering van de palliatieve zorg. Dat schrijft minister Hugo de Jonge van VWS in zijn brief aan de Tweede Kamer.

De Jonge: “Het gebeurt nu nog te vaak dat mensen het gevoel hebben er alleen voor te staan in deze periode en niet goed weten waar ze terecht kunnen. Het Kabinet vindt het belangrijk dat dit verbetert.” 

De Jonge wil dat de verschillende onderwerpen rond intensivering en bekostiging van palliatieve zorg meer in samenhang opgepakt worden en dat palliatieve zorg een duidelijker profiel krijgt. Kwetsbare mensen in de laatste levensfase en hun naasten moeten er ook echt wat van gaan merken.

Agora is positief over de voorgestelde stappen in de brief. En we zijn ook zeer te spreken over het taalgebruik en de toonzetting waarmee recht gedaan wordt aan kwetsbare mensen en hun naastenOnderstaand een reactie van Agora op de brief.

Palliatieve zorg als onderdeel van gewoon goede zorg en ondersteuning
Agora is blij met de insteek van de minister om palliatieve zorg dichter bij de mensen te brengen en onderdeel te maken van gewoon goede zorg en ondersteuning. Het onderbrengen van palliatieve zorg in de programma’s van het Pact voor de ouderenzorg is een goede stap, die Agora als lid van het Pact van harte ondersteunt.

Ook de verbreding van palliatieve zorg naar de ondersteuning vanuit de gemeenten is belangrijk om bij te dragen aan de kwaliteit van leven van mensen in de laatste levensfase die thuiswonen. Gemeenten weten vaak nog niet dat zij in deze een taak hebben en hoe zij die kunnen uitvoeren. Met het faciliteren van een pilotproject waarin een aantal gemeenten en netwerken palliatieve zorg gaan samenwerken, geeft de minister invulling aan de verbreding. Het project zal handvatten bieden voor gemeenten en de netwerken om invulling te geven aan gezamenlijke ondersteuning vanuit het zorgdomein en sociale domein. Agora werkt als projectleider hierin samen met Fibula.

Flitspeiling is basis voor vergroten bewustwording
De flitspeiling onder 1000 Nederlanders die VWS heeft gehouden, ondersteunt het beeld dat veel mensen niet weten wat palliatieve zorg is en waar ze terecht kunnen. Mensen associëren het vaak met de terminale fase, terwijl het gaat om extra zorg en ondersteuning vanaf het moment dat je te horen krijgt dat je niet meer beter kan worden. Het vergroten van kennis hierover is belangrijk. Alsook het benadrukken van het belang dat mensen tijdig nadenken en praten over de laatste levensfase en wat voor hen van waarde is. De coalitie Van Betekenis tot het Einde speelt een belangrijke rol om burgers hiertoe te stimuleren.

Agora merkt dat niet alleen burgers schroom hebben om over de laatste levensfase te praten, ook bij professionals in zorg en welzijn blijkt dit taboe te bestaan. Wanneer ga je het gesprek aan en hoe doe je dat? Dat is niet gemakkelijk en niet iedereen voelt zich daartoe voldoende toegerust. Agora signaleert dat zelfs in verpleeghuizen het spreken over de laatste levensfase niet vanzelfsprekend is. Dat bemoeilijkt het aansluiten op wat voor mensen van waarde is in de laatste levensfase en het in praktijk brengen van een palliatieve benadering in zorg en ondersteuning. Agora onderschrijft dat kennis over palliatieve zorg vergroot moet worden, maar benadrukt dat er ook aandacht moet zijn voor het doorbreken van het taboe op spreken over de laatste levensfase en de dood.

Innovatieve bekostiging
Agora juicht het toe dat gewerkt wordt aan een nieuwe innovatieve manier van bekostiging van palliatieve zorg. We zien het advies van de minister eind september graag tegemoet.

Geestelijke verzorging brede aandacht

Op het gebied van geestelijke verzorging zijn nu vanuit verschillende invalshoeken initiatieven genomen om herkenbaarheid, beschikbaarheid en financiering van geestelijke verzorging in de eerste lijn te verbeteren. In combinatie met goede voorlichting hoopt Agora dat mensen beter hun weg kunnen vinden in ondersteuning op het gebied van levensvragen.

Coöperatie PZNL en kwaliteitskader
De oprichting van de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) is een goede stap om de coördinatie in de palliatieve zorg te verbeteren. Zeker als het gaat om de uitvoering van het kwaliteitskader palliatieve zorg speelt de coöperatie een belangrijke rol. Voor Agora is van belang dat daarnaast ook gewerkt wordt aan de verbreding van de palliatieve zorg naar de gehele zorg en het gemeentelijk domein. Want als het gaat over leven tot het einde maakt juist de samenwerking tussen organisaties in het zorgdomein en het sociale domein voor mensen het verschil. Hiervoor wil Agora zich sterk maken. Dat daarbij op termijn gekeken wordt of aansluiting bij de coöperatie wenselijk is, staat buiten kijf.

Vervolg
De minister wil het Nationaal Programma Palliatieve Zorg ook na 2020 voortzetten. De stuurgroep Nationaal Programma Palliatieve Zorg onderzoekt naar verwachting deze zomer wat er tot nu toe bereikt is en wat de accenten voor een toekomstig programma kunnen zijn. Na de zomer komt de minister hier in een brief op terug.

Bron: Rijksoverheid.nl

Auteur: Liset Ratelband

Te downloaden documenten

IconClassfa-newspaper-o

Laatste levensfase bespreekbaar

Het is nooit te vroeg om na te denken over de laatste levensfase. Over wat voor jou, je naasten, je cliënten of patiënten van waarde is in het leven. Nodig ze uit om erover te praten. Een eerste stap daartoe kan zijn om wensen op papier te zetten. Een mooie vorm is een brief. Probeer het eens uit... 

Schrijf een briefLandschap van palliatieve zorg

Welke partijen zijn er werkzaam in de palliatieve zorg? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Bekijk de infographic.