Organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking aan de slag met palliatieve zorg

Aantal weergaven: 7573

Resultaten uit de enquête

Agora heeft het gebruik van de publicatie 'Ervaringen en uitdagingen! Palliatieve zorg in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking' geïnventariseerd. We delen graag de resultaten met je.

In oktober 2017 heeft Agora de publicatie uitgebracht en breed verspreid. We zijn nu een half jaar verder en benieuwd in hoeverre de tips en aanbevelingen in praktijk zijn gebracht. Hebben ze ze een bijdrage geleverd aan het beter verankeren van palliatieve zorg in organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking?

Uitkomsten enquête
Om daar meer zicht op te krijgen, heeft Agora resultaten opgehaald via een enquête. De belangrijkste uitkomsten delen we met je: 

 • Ruim 60% van de respondenten heeft de publicatie gelezen, waarvan 20% thema’s heeft opgepakt 
 • Meer dan de helft van de respondenten is aan de slag gegaan met de kennis en vaardigheden rond palliatieve zorg en de organisatie ervan. Er is niet specifiek ingezet op een verandering in cultuur rond (het bespreekbaar maken van) sterven en dood
 • Als meest waardevol werden de aanbevelingen voor teams gezien, maar ook werd aangegeven dat juist de combinatie van aanbevelingen krachtig is.
 • Ze zien goede toepassingsmogelijkheden van de tips en aanbevelingen; concreet en door de combinatie van aanbevelingen krachtig. Te gebruiken als onderlegger voor visie-, beleids- en jaarplannen

Resultaten en knelpunten
Behaalde resultaten die zijn genoemd:

 • Het aannemen van een palliatief zorgconsulent
 • Verbeterde samenwerking en scholing
 • Inzet van de set signalering in de palliatieve fase al dan niet in combinatie met zorgconsulenten en kernteam palliatieve zorg
 • Oprichting van een werkgroep beleid, kennis en vaardigheden om de aanbevelingen verder vorm te geven en te verspreiden
 • Meer aandacht binnen de woningen voor palliatieve zorg
 • Beleid is op papier gezet
 • Het onderwerp staat hoog op de agenda
 • Opname in VGN lange termijn onderzoeksagenda

Knelpunten bij het realiseren van tips en aanbevelingen die zijn genoemd:

 • De organisatie meekrijgen
 • Bereiken van begeleiders
 • De samenwerking met huisartsen
 • Alle disciplines op één lijn krijgen
 • Medewerkers betrokken houden (gegeven de organisatiedruk, financieel, woonveranderingen)
 • De grootte van een organisatie, is een bottleneck om de informatie en aanbevelingen ook echt dicht bij de bewoners en zorgverleners te krijgen
 • Contact krijgen én houden met regiobesturen blijkt moeilijk
 • Een van de respondenten gaf aan dat ze het jammer vond dat het belangrijkste netwerk voor mensen met een verstandelijke beperking - ouders, familie, andere naasten en mentoren - niet genoemd werd in de publicatie. Op basis van haar eigen ervaring als ouder van een dochter met een verstandelijke beperking biedt ze je graag enkele tips en adviezen. Lees ze in het interview waarin Liset met haar - Henny Vermolen - sprak.

Overige opmerking
De respondenten zijn van mening dat de bijeenkomsten zoals georganiseerd door Agora in 2016 en 2017 gecontinueerd moeten worden. Dit geeft invulling aan het onderwerp palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Werkgroep VGZ
Het is een mooi resultaat en een opmaat naar meer. Agora blijft vanuit de werkgroep VGZ monitoren hoe de palliatieve zorg zich in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking ontwikkelt. 

Vragen
Heb je vragen over de publicatie of de resultaten? Neem contact op met Marijke Wulp, mwulp@agora.nl 


Lees ook het interview met Henny Vermolen, ouder van een dochter met een verstandelijke beperking.

Auteur: Marijke Wulp

Te downloaden documenten

Meer links

IconClassfa-newspaper-o

Login of registreer om commentaar toe te voegen.

Nieuwsbrief Agora