Nieuws

Prinsjesdag 2017: Wat heeft u nodig? Daar draait het om
Prinsjesdag 2017: Wat heeft u nodig? Daar draait het om

Aantal weergaven: 1447

Zorg die uitgaat van wat mensen nodig hebben

De begroting VWS 2018 begint met volgens Agora de belangrijkste vraag: 'Wat heeft u nodig?' Goede zorg is voor iedereen anders. Zeventien miljoen mensen hebben zeventien miljoen wensen. Wat kunnen we verwachten in 2018?

De begroting van het ministerie van VWS 2018 vormt volgens Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een stevig fundament om de zorg en ondersteuning voor elke Nederlander goed, beschikbaar en betaalbaar te houden.

"Het zal van een nieuw kabinet en van iedereen in de zorg veel vragen om de best mogelijke zorg te blijven leveren. Iedereen heeft recht op goede zorg en ondersteuning. Zorg die uitgaat van wat mensen nodig hebben: persoonlijk, betaalbaar, met oog voor het verschil. Zorg voor zeventien miljoen mensen. De afgelopen jaren is daarom hard gewerkt om de zorg persoonlijker te maken en dichterbij huis of zelfs thuis te organiseren. Zodat mensen zo lang mogelijk zelf de regie over hun leven en gezondheid houden. Ook als ze een beperking hebben, oud zijn of ziek."

Wat betekenen de veranderingen in 2018 voor mensen die langdurig ziek zijn en kwetsbare ouderen? Een overzicht van de belangrijkste punten in de begroting VWS 2018.

Zorg in de laatste levensfase

De maatschappelijke doelstellingen van zorg in de laatste levensfase in de begroting:

  • Toegankelijkheid: De cliënt centraal: mensen kunnen bij voldoende zorgaanbieders binnen redelijke termijn terecht.
  • Betaalbaarheid: Onnodig doorbehandelen voorkomen door goede (kennis over) palliatieve zorg.
  • Kwaliteit: De wensen van de cliënt (welke zorg en waar) staan centraal.
  • Betrokken samenleving: Cliënten en naasten ondersteunen om laatste levensfase zo lang mogelijk in of nabij eigen sociale omgeving door te kunnen brengen. 

Juiste zorg op de juiste plek krijgen

Zorgverzekeraars gaan in overleg met zorgaanbieders regionale loketten inrichten die huisartsen en ziekenhuizen helpen snel de juiste plek te vinden voor patiënten. Dergelijke initiatieven moeten leiden tot vermindering van onnodige opname van bijvoorbeeld kwetsbare ouderen in ziekenhuizen en ervoor zorgen dat mensen zodra ze het ziekenhuis kunnen verlaten de beste zorg krijgen. Dat vraagt om meer bedden in de eerste lijn. Eerstelijnsverblijven bieden onder meer zorg aan mensen die door een ziekte even niet meer thuis kunnen wonen. In totaal is er 315 miljoen euro beschikbaar voor 2018.

Kwaliteit van verpleeghuiszorg moet omhoog

Het kabinet maakt daarom geld vrij voor de implementatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De nieuwe normen voor goede en liefdevolle verpleeghuiszorg hebben gevolgen voor de wijze van toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Toezicht moet zich richten op goede en persoonlijke zorg. Daarover moeten toezichthouders het gesprek aangaan met zorgverleners.

Agora zal bovenstaande voornemens met belangstelling volgen, omdat zij goed aansluiten bij het uitgangspunt van Agora dat een benadering waarbij de mens (met een aandoening) centraal staat kenmerkend is voor goede palliatieve zorg.

Dementie

De verwachting is dat 1 op de 5 Nederlanders dementie krijgt. Dit maakt dementie volksziekte nummer een. Dementie is niet te genezen. Mensen overlijden uiteindelijk na een periode van intensieve zorg. Daarom investeert de Rijksoverheid in onderzoek naar de ziekte en in verbetering van de zorg voor dementerenden.

Agora vindt het belangrijk dat mensen vroegtijdig nadenken en spreken over wensen en verwachtingen ten aanzien van de laatste fase van het leven. Bij mensen met dementie is het zeker zo belangrijk om hier vroegtijdig mee te starten. Vele van hen zullen hun wensen niet tot het einde kenbaar kunnen maken; Wie vertegenwoordigt diegene? Wat zou je zelf willen als je dement werd? Wat is mogelijk binnen de palliatieve zorg? Gezien het ongeneeslijke karakter van dementie is het logisch dat er meer verbindingen tussen palliatieve zorg en dementie zorg gelegd worden.

Weloverwogen kunnen kiezen

Voor de helft van de aandoeningen moet binnen vijf jaar duidelijk zijn welke invloed behandelingen voor deze aandoeningen op het leven kunnen hebben. Zodat mensen weloverwogen kunnen kiezen of zij behandeld willen worden en duidelijk is wat de gevolgen van een behandeling zijn. Om dit te bereiken is het nodig dat patiënten aan hun artsen vertellen wat de resultaten van hun behandeling zijn geweest, zodat andere artsen en patiënten hiervan gebruik kunnen maken. Dit helpt hen om samen te beslissen over de best passende zorg.

Voor Agora is eigen regie van patiënt/cliënt en naaste een belangrijk uitgangspunt voor zorg en ondersteuning in de laatste levensfase. De mogelijkheid om zelf 'in the lead' te blijven is belangrijk. Dat betekent niet dat je het allemaal zelf moet regelen en weten, maar dat je samen met anderen beslissingen kunt maken. Daarvoor is het beschikken over voldoende informatie een belangrijke voorwaarde en samen kunnen spreken over wensen, behoeften en mogelijkheden.

Wat heeft u nodig?

Gemeenten hebben in 2015 taken van de rijksoverheid overgenomen door zorg en ondersteuning te regelen voor hun inwoners. Zij werken nu hard aan lokaal maatwerk, zodat zorg en ondersteuning aansluiten bij wat mensen daadwerkelijk nodig hebben. Daarbij is bijzondere aandacht voor kwetsbare mensen die niet altijd tijdig de juiste hulp krijgen, of tussen wal en schip dreigen te vallen. Het is zaak dat cliënten de verbeteringen daadwerkelijk gaan merken. Dit vraagt om verdere professionalisering en meer samenwerking tussen zorgverleners in de sociale en medische zorg, onder regie van de gemeenten.

Ook inwoners die ongeneeslijk ziek zijn en kwetsbare ouderen die thuis willen blijven tot het einde hebben in veel gevallen ondersteuning nodig via de gemeente. Agora zal, in samenwerking met Fibula, de komende tijd werk maken van meer bewustwording bij gemeenten als het gaat om palliatieve zorg en de laatste levensfase.

Foto: Minister Schippers van VWS (Foto ANP)

Auteur: Anne Marie Kerkdijk

Meer links

IconClassfa-newspaper-o

Laat uw reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen